รักชาติดอทเน็ต rakchat.net
Links – รวมเว็บจัดซื้อจัดจ้าง http://www.rakchat.net/links

01.ระบบหนังสือเวียนคลังความรู้ด้านการพัสดุ

http://cletter.athiwat.com
                       

02.กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน      

https://home.kku.ac.th/praudit/law_1_assets.htm

 

03.หนังสือตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานพัสดุ     

http://finance.buu.ac.th/fp/supplie.php?Page=3

 

04.ระเบียบพัสดุ   

http://oia.rmutr.ac.th/?page_id=1020

 

05.ระเบียบ คำสั่ง แบบธรรมเนียม การส่งกำลังบำรุง (ทบ.)       

http://www.matulee.net/kjhkm/Procuringsrule.html

 

06.ระเบียบ ทบ. สายงานส่งกำลังบำรุง (กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก)    

http://dlogs.rta.mi.th/91-2016-06-01-12-35-29/700-2016-06-01-04-01-29

 

07.ค้นหากฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการล่าสุด (กรมบัญชีกลาง)

ระบบสารสนเทศกฎหมายและระเบียบการคลัง       

http://saraban-law.cgd.go.th/CGDWeb/simple_search.jsp

 

08.ความรู้ทั่วไป (KM กองทัพภาคที่ 2)

http://km.army2.mi.th/PHP/group/g6.php

 

09.แนวทางในการปฏิบัติงาน (KM ภท.2)     

http://km.army2.mi.th/PHP/group/g3.php?Page=3

 

10.หนังสือเวียน (กรมบัญชีกลาง)      

http://www.cgd.go.th/cs/internet/internet/หนังสือเวียน.html

 

11.ค้นหาหนังสือราชการ (กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น)  

http://202.28.92.177/e-administration/SearchForm.php?st=20&text_name=&type_id=218

 

12.ค้นหาประกาศ (ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)  

http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/public_announ_search.jsp

 

13.ระเบียบพัสดุ 35 และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง (กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข)    

http://www.dms.moph.go.th/dmsweb/rule/parcelrule/parcel.htm

 

14.กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)   

http://www.dmcr.go.th/detailAll/11209/doc/74/

 

15.ระเบียบ อนุมัติหลักการ (กบ.ทบ./พธ.ทบ. รวบรวม)    

http://qmrtacenter.dyndns-free.com:82/logistics59/

 

16.กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ (ปตท.)    

http://www.pttplc.com/th/Opportunity/Procurement/Pages/Procurement-legal.aspx

 

17.ระเบียบ คำสั่ง (รร.จปร.)    

http://www2.crma.ac.th/service/download/

 

18.ระเบียบ คำสั่ง (กองส่งกำลังบำรุง บชร.3)

http://3ascom.rta.mi.th/b_menu3-3.php

 

19.ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งและรับสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2552       

https://www.2ascom.com/matulee22/wp-content/uploads/2016/11/ระเบียบ-ทบ.-ว่าด้วยการรับ-ส่งสิ่งอุปกรณ์-พ.ศ.2552-1.pdf

 

20.ระเบียบ กห ว่าด้วยการบรรจุ การโอน และการบรรจุกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2529      

http://www.aavnc-school.com/avn/WEB_นขต/ผธก/ผธก/avn/parmonn/data/part5/560_22.pdf

 

21.การส่งกำลังบำรุง ทบ.

http://www.ilc2012.org/ilc60/index.php/th/2017-06-13-07-10-39

 

22.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ข้อความ)

https://sites.google.com/site/rbcgd2560/hmwd-6-kar-brihar-sayya-laea-kar-trwc-rab-phasdu    

 

23.งานพัสดุและบริหารสินทรัพย์ รร.แก่นนครวิทยาลัย     

https://sites.google.com/a/knw.ac.th/ngan-phasdu/phrb-kar-cad-sux-cad-cang-60

 

24.หนังสือเวียน - การจัดซื้อ-จัดจ้าง (กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ม.เชียงใหม่) 

http://finance.oop.cmu.ac.th/?q=th/circular_07_procurement

 

25.ข้อมูล พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (ขสมก.)

http://www.bmta.co.th/?q=th/content/ข้อมูล-พรบ-การจัดซื้อจัดจ้าง-ปี-2560

 

26.สรุปจัดซื้อจัดจ้างฯ 60

http://finance.op.swu.ac.th/Portals/40/rule/procurement/procurement_2560.pdf

 

27.สรุปวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.จัดซื้อ 60   

http://dep.go.th/sites/default/files/Audit-001.pdf

 

28.ส่วนการคลัง มศว. (ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างฯ)     

http://finance.op.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6505

 

29.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (23 ส.ค. 2560)       

http://finance.op.swu.ac.th/Portals/40/rule/procurement/reg_2560.pdf

 

http://finance.op.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=6505

       

30.สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (24 ก.พ. 2560)       

http://finance.op.swu.ac.th/Portals/40/rule/procurement/procurement_2560.pdf

 

31.ระเบียบ คำสั่ง แบบธรรมเนียม การส่งกำลังบำรุง (กรมการขนส่งทหารบก) (ขส.ทบ.)   

http://www.matulee.net/kjhkm/Procuringsrule.html

 

32.ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก) (กบ.ทบ.)      

http://dlogs.rta.mi.th/96-2016-10-14-09-56-45/927-2017-08-07-09-52-11

 

33.ระเบียบ คำสั่ง แบบธรรมเนียม การส่งกำลังบำรุง

http://www.matulee.net/kjhkm/Procuringsrule.html

 

34.แนวทางในการปฏิบัติงาน ทภ.2    

http://km.army2.mi.th/PHP/group/g3.php?Page=4

 

35.ค้นหากฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการล่าสุด (กรมบัญชีกลาง)

ระบบสารสนเทศกฎหมายและระเบียบการคลัง       

http://saraban-law.cgd.go.th/CGDWeb/

 

36.ตรวจสอบภายใน (กรมบัญชีกลาง) 

http://203.170.18.1/

 

37.หนังสือเวียน/สั่งการ (กรมบัญชีกลาง)     

http://203.170.18.1/

 - การวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการ

(ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๓๙๙ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐)

- การกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง

(ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๓๔๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐)

- แนวการตรวจสอบภายในระบบ e-payment

- แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(ที่ กค 0409.3/384 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559) 

 

38.การวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำหรับผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ กค
0409.2399

การวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการ

(ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๓๙๙ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐)  

http://203.157.167.6/new/wp-content/uploads/2017/10/PDF-01.pdf

 

อ้างอิง -

http://203.157.167.6/new/?p=677

 

39.การกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง

(กค 0409.2/342)       

http://203.157.167.6/new/wp-content/uploads/2017/09/SCAN_20170926_142254617.pdf

 

อ้างอิง -

http://203.157.167.6/new/?p=656

 

40.การพัสดุ (กลุ่มตรวจสอบภายใน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)  

http://61.19.50.59/audit/Centers/Rules.aspx

 

41.ระเบียบ 

http://61.19.50.59/audit/Centers/RegulationDetail.aspx?regulationno=1&regulationtpyeno=10

 

42.หนังสือเวียน   

http://61.19.50.59/audit/Centers/RegulationDetail.aspx?regulationno=2&regulationtpyeno=10

 

43.ค้นหาหนังสือเวียน (พัสดุ)   

https://sites.google.com/site/psd1letter/home

 

44.ข้อมูลหนังสือเวียน (ปี 2561)       

https://sites.google.com/site/psd1letter/home/pi-2561

 

45.กลุ่มตรวจสอบภายใน (สพฐ.)       

http://audit.obec.go.th

 

46.รายงานสรุปผลผลกาตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

http://122.155.1.141/upload/minisite/file_attach/197/59d344ba6f36d.pdf

 

47. ค้นหาแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามหน่วยงานภาครัฐ      

http://process3.gprocurement.go.th/eGPProcure/secureds/HOME?url=/eGPDocPlan&proc_id=PLNI0006

 

48. หนังสือเวียนคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

     ( พ.ร.บ., พ.ร.ฎ., กฎกระทรวง,ระเบียบ, ประกาศ, มติคณะรัฐมนตรี,หนังสือ)     

http://www.gprocurement.go.th/wps/portal

 

49. แผนผังเว็บไซต์ Site Map ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    

http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/egp/

 

50. ค้นหาคำถามที่พบบ่อย      

http://process3.gprocurement.go.th/HELPDESKWeb/jsp/goto_nonreg.jsp?flag=FAQ

 

51. สรุปประเด็นคำถาม-คำตอบที่พบบ่อย (FAQ)   

https://drive.google.com/open?id=1YGo14NyYKZmUDTkYzYI-n_sDJVxmzYII

 

52.ส่วนงานพัสดุ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

http://www.slri.or.th/dps/index.php/2015-09-28-06-38-36.html

 

53.สารวัตรทหาร  

https://sites.google.com/site/mp1222th/

 

54. ชมรมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

http://www.supplyclub.in.th

 

55. รวมคำวินิจฉัย/ข้อตอบหารือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

http://cletter.athiwat.com/documents/athiwat/vinijchai.pdf

 

56. รวมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทางปฏิบัติผ่านระบบ e-GP

http://www.thaitobacco.or.th/th/2017/12/0014826.html

 

57. รวมเกร็ดน่ารู้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

https://www.yotathai.com/passadu/tips-passadu-60

 

58.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (13 ก.พ.2561 ตอนที่ 1)

https://www.youtube.com/watch?v=m2tNBgkYxSA

 

59.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

(13 ก.พ.2561 ตอนที่ 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=nJEV35YLY-g

 

60.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

(13 ก.พ.2561 ตอนที่ 3) 

https://www.youtube.com/watch?v=cgv5pR_O6mo

 

61.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

(13 ก.พ.2561 ตอนที่ 4) 

https://www.youtube.com/watch?v=E_cH9HJVbNk

 

62.เอกสารบรรยาย พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560

http://203.157.213.6/nitikarn/lawyerclub/passadu/download/banyai.pdf

 

63.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

(PDF Slide บรรยาย)    

http://pasadu.bsru.ac.th/newweb/download_mastatant/patibab.pdf

 

64.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

(6 ก.พ.2561 ตอนที่ 1)  

https://www.youtube.com/watch?v=jU2IoxNRoR8

 

65.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

(6 ก.พ.2561 ตอนที่ 2)  

https://www.youtube.com/watch?v=Mik5XM0mlUs